Công bố về Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Quy chế này áp dụng đối với các trường và các sở giáo dục và đào tạo trong việc thực hiện tuyển sinh ĐH, CĐ
18 300x221 Công bố về Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về tuyển sinh (ĐH), (CĐ) hệ chính quy, bao gồm: tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các , học viện, các trường , cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường) trong công tác tổ chức tuyển sinh; công tác xét tuyển; chế độ báo cáo và lưu trữ.
2. Quy chế này áp dụng đối với các trường và các sở giáo dục và đào tạo trong việc thực hiện tuyển sinh ĐH, CĐ.
3. Quy chế này không áp dụng đối với việc tuyển sinh đi học nước ngoài.
Điều 2. Tổ chức tuyển sinh
1. Các trường sử dụng kết quả Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia để xét tuyển thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Xác định và công bố công khai tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển vào các ngành, nhóm ngành; quy định cụ thể và công bố công khai điều kiện tuyển thẳng vào các ngành đại học của các đối tượng quy định tại khoản 2, và khoản 3 Điều 7 của Quy chế này theo Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ của Bộ GDĐT.
b) Tổ chức xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển theo quy định tại Chương III của Quy chế này.
2. Các trường tổ chức tuyển sinh riêng thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh theo quy định sau:
a) Xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh theo nội dung quy định tại phụ lục kèm theo Quy chế này và đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 3 của Quy chế này; lựa chọn, quyết định phương thức tuyển sinh quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật Giáo dục đại học;
Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các khâu: ra đề thi, tổ chức thi, chấm thi (nếu tổ chức thi tuyển); xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển; giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến tuyển sinh;
b) Kết quả thi của thí sinh vào trường (hoặc nhóm trường) tổ chức tuyển sinh riêng bằng phương thức thi tuyển, chỉ có giá trị xét tuyển vào trường (hoặc nhóm trường) đó, không có giá trị xét tuyển sang trường (hoặc nhóm trường) khác; đối với ngành năng khiếu, các trường có thể xét tuyển thí sinh đã dự thi vào ngành đó tại các trường khác và phải quy định trong đề án tự chủ tuyển sinh của trường.
c) Các trường tổ chức tuyển sinh riêng có thể kết hợp xét tuyển những thí sinh đã dự thi Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia có kết quả thi đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định;
d) Các trường có thể tổ chức tuyển sinh riêng từng phần cho một số khoa, ngành.

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>